Từ điển Việt Anh online

bao phấn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao phấn]
 anther