Từ điển Việt Anh online

bao phấn tiếng Anh là gì?

bao phấn nghĩa tiếng Anh


[bao phấn]
 anther

anther


US UK

['ænθə]
danh từ
 (thực vật học) bao phấn