Từ điển Việt Anh online

bao quản tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao quản]
 not to mind (hardship)
 be unafraid of; disregard