Từ điển Việt Anh online

bao tượng tiếng Anh là gì?

bao tượng nghĩa tiếng Anh


[bao tượng]
 sash

sash


US UK

[sæ∫]
danh từ
 khăn quàng vai; khăn thắt lưng (như) scarf
 khung kính trượt (có thể đưa lên đưa xuống được của cửa sổ) (như) sash-frame