Từ điển Việt Anh online

bao tượng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao tượng]
 sash