Từ điển Việt Anh online

bao tải tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao tải]
danh từ
 bag, jute bag, sackloth