Từ điển Việt Anh online

bao tay tiếng Anh là gì?

bao tay nghĩa tiếng Anh


[bao tay]
danh từ
 glove
 một cặp găng tay, một đôi găng tay
 a pair of gloves

danh từ


US UK