Từ điển Việt Anh online

bao tay tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao tay]
danh từ
 glove
 một cặp găng tay, một đôi găng tay
 a pair of gloves