Từ điển Việt Anh online

bao thơ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao thơ]
danh từ
 envelope (bao thư)
 bao thơ có keo
 adhesive envelope
 bao thơ gửi máy bay
 airmail envelope