Từ điển Việt Anh online

bay bướm tiếng Anh là gì?

bay bướm nghĩa tiếng Anh


[bay bướm]
tính từ
 polished, flowery, refined, elegant, graceful
 lời văn bay bướm
 a flowery style
 ăn nói bay bướm
 to use a refined language

tính từ


US UK