Từ điển Việt Anh online

bay bổng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bay bổng]
 fly high in the air; soar; soaring
 high-faluting
 Văn chương bay bổng
 High-faluting literature.