Từ điển Việt Anh online

bay biến tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bay biến]
 like blazes, like hell, disappear, vanish
 chối bay biến
 to deny like blazes (like hell), deny flatly/categorically