Từ điển Việt Anh online

bay lên tiếng Anh là gì?

bay lên nghĩa tiếng Anh


[bay lên]
động từ
 to fly away, to fly off

động từ


US UK