Từ điển Việt Anh online

bay lên tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bay lên]
động từ
 to fly away, to fly off