Từ điển Việt Anh online

bay la tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bay la]
 fly low