Từ điển Việt Anh online

bay liệng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bay liệng]
 soar, hover