Từ điển Việt Anh online

bay liệng tiếng Anh là gì?

bay liệng nghĩa tiếng Anh


[bay liệng]
 soar, hover

soar, hover


US UK