Từ điển Việt Anh online

bay mùi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bay mùi]
 to lose perfume/fragrance