Từ điển Việt Anh online

bay mùi tiếng Anh là gì?

bay mùi nghĩa tiếng Anh


[bay mùi]
 to lose perfume/fragrance

lose perfume/fragrance


US UK