Từ điển Việt Anh online

be bé tiếng Anh là gì?

be bé nghĩa tiếng Anh


[be bé]
tính từ
 smallish, rather small

tính từ


US UK