Từ điển Việt Anh online

beo béo tiếng Anh là gì?

beo béo nghĩa tiếng Anh


[beo béo]
tính từ
 Fattish

tính từ


US UK