Từ điển Việt Anh online

bi ai tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi ai]
tính từ.
 woeful, sad, mournful, wistful, tragic
 tiếng khóc bi ai
 woeful laments