Từ điển Việt Anh online

bi bô tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi bô]
 to chatter; to prattle