Từ điển Việt Anh online

bi cảm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi cảm]
tính từ
 moving, touching; be sad, be melancholy, mourn (for), lament