Từ điển Việt Anh online

bi cảm tiếng Anh là gì?

bi cảm nghĩa tiếng Anh


[bi cảm]
tính từ
 moving, touching; be sad, be melancholy, mourn (for), lament

tính từ


US UK