Từ điển Việt Anh online

bi ca tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi ca]
danh từ.
 elegy