Từ điển Việt Anh online

bi chí tiếng Anh là gì?

bi chí nghĩa tiếng Anh


[bi chí]
danh từ
 epitaph

danh từ


US UK