Từ điển Việt Anh online

bi hài kịch tiếng Anh là gì?

bi hài kịch nghĩa tiếng Anh


[bi hài kịch]
 tragicomedy

tragicomedy


US UK

[,trædʒi'kɔmədi]
danh từ
 bi hài kịch (loại kịch có tất cả các yếu tố bi kịch và hài kịch)