Từ điển Việt Anh online

bi hùng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi hùng]
 như bi tráng