Từ điển Việt Anh online

bi hoài tiếng Anh là gì?

bi hoài nghĩa tiếng Anh


[bi hoài]
 sorrowful heart; melancholy spleen; in melancholy; in the dumps, in the blues

sorrowful heart


US UK