Từ điển Việt Anh online

bi kí tiếng Anh là gì?

bi kí nghĩa tiếng Anh


[bi ký]
danh từ
 inscription, epitaph, stele, stone slab

danh từ


US UK