Từ điển Việt Anh online

bi kí tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi ký]
danh từ
 inscription, epitaph, stele, stone slab