Từ điển Việt Anh online

bi kịch tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi kịch]
 tragedy
 Bi kịch cổ điển
 Classical tragedy
 Bi kịch của người đàn bà dưới chế độ phong kiến
 The tragedy of women under feudalism
 Đúng ra đó là bi kịch, chứ không phải hài kịch
 It's a tragedy rather than a comedy