Từ điển Việt Anh online

bi khúc tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi khúc]
danh từ
 elegy, drama