Từ điển Việt Anh online

bi khúc tiếng Anh là gì?

bi khúc nghĩa tiếng Anh


[bi khúc]
danh từ
 elegy, drama

danh từ


US UK