Từ điển Việt Anh online

bi sầu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi sầu]
 sad, mournful