Từ điển Việt Anh online

bi thương tiếng Anh là gì?

bi thương nghĩa tiếng Anh


[bi thương]
 sorrowful, mournful, pitiful
 khúc hát bi thương
 a sorrowful song

sorrowful, mournful, pitiful


US UK