Từ điển Việt Anh online

bi thảm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi thảm]
 tragic; sorrowful, sad
 cái chết bi thảm
 a tragic death
 kết cục bi thảm
 a tragic ending