Từ điển Việt Anh online

bi thiết tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi thiết]
tính từ
 Doleful
 tiếng khóc than bi thiết
 doleful lamentations