Từ điển Việt Anh online

bi thiết tiếng Anh là gì?

bi thiết nghĩa tiếng Anh


[bi thiết]
tính từ
 Doleful
 tiếng khóc than bi thiết
 doleful lamentations

tính từ


US UK