Từ điển Việt Anh online

bi tráng tiếng Anh là gì?

bi tráng nghĩa tiếng Anh


[bi tráng]
tính từ.
 woeful and majestic at the same time, dramatic, pathetic (như bi hùng)
 bài ca bi tráng
 a woeful and majestic song

tính từ.


US UK