Từ điển Việt Anh online

bi văn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bi văn]
 epitaph