Từ điển Việt Anh online

bi văn tiếng Anh là gì?

bi văn nghĩa tiếng Anh


[bi văn]
 epitaph

epitaph


US UK

['epitɑ:f]
danh từ
 văn bia, văn mộ chí