Từ điển Việt Anh online

biên đình tiếng Anh là gì?

biên đình nghĩa tiếng Anh


[biên đình]
 faraway place; frontier, border

faraway place


US UK