Từ điển Việt Anh online

biên độ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên độ]
 amplitude
 Biên độ sóng âm
 Amplitude of a sound wave