Từ điển Việt Anh online

biên đội tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên đội]
danh từ
 flight (of fighting planes); detachment, formation