Từ điển Việt Anh online

biên đội tiếng Anh là gì?

biên đội nghĩa tiếng Anh


[biên đội]
danh từ
 flight (of fighting planes); detachment, formation

danh từ


US UK