Từ điển Việt Anh online

biên ải tiếng Anh là gì?

biên ải nghĩa tiếng Anh


[biên ải]
danh từ
 border gate; frontier; borderland

danh từ


US UK