Từ điển Việt Anh online

biên ải tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên ải]
danh từ
 border gate; frontier; borderland