Từ điển Việt Anh online

biên ủy tiếng Anh là gì?

biên ủy nghĩa tiếng Anh


[biên ủy]
danh từ
 editorial staff, member of the editorial staff

danh từ


US UK