Từ điển Việt Anh online

biên bản tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên bản]
 report; minutes; proceedings
 Ghi biên bản cuộc họp
 To take the minutes of a meeting; to record the minutes/ proceedings of a meeting