Từ điển Việt Anh online

biên cương tiếng Anh là gì?

biên cương nghĩa tiếng Anh


[biên cương]
 xem biên giới
 Bảo vệ biên cương của tổ quốc
 To defend one's country's border areas

xem biên giới


US UK