Từ điển Việt Anh online

biên cương tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên cương]
 xem biên giới
 Bảo vệ biên cương của tổ quốc
 To defend one's country's border areas