Từ điển Việt Anh online

biên cảnh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên cảnh]
 xem biên giới