Từ điển Việt Anh online

biên chú tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên chú]
 marginal notes; marginalia