Từ điển Việt Anh online

biên chú tiếng Anh là gì?

biên chú nghĩa tiếng Anh


[biên chú]
 marginal notes; marginalia

marginal notes


US UK