Từ điển Việt Anh online

biên dịch tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên dịch]
 (tin học) to compile
 " Compile tìme" là thời lượng cần thiết để thực hiện việc biên dịch một chương trình
 'Compile time' is the amount of time required to perform a compilation of a program