Từ điển Việt Anh online

biên khu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên khu]
danh từ
 border area, frontier area