Từ điển Việt Anh online

biên khu tiếng Anh là gì?

biên khu nghĩa tiếng Anh


[biên khu]
danh từ
 border area, frontier area

danh từ


US UK