Từ điển Việt Anh online

biên lai tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên lai]
 xem giấy biên nhận
 Cấp biên lai
 To issue a receipt