Từ điển Việt Anh online

biên phòng tiếng Anh là gì?

biên phòng nghĩa tiếng Anh


[biên phòng]
 to defend the country's border
 xem lính biên phòng; công an biên phòng

defend the country's border


US UK