Từ điển Việt Anh online

biên tái tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên tái]
danh từ
 frontier post