Từ điển Việt Anh online

biên tái tiếng Anh là gì?

biên tái nghĩa tiếng Anh


[biên tái]
danh từ
 frontier post

danh từ


US UK