Từ điển Việt Anh online

biên tập tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên tập]
 to edit
 Làm công tác biên tập
 To do editorial work