Từ điển Việt Anh online

biên tập viên tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên tập viên]
 editor
 Biên tập viên thể thao / thời trang
 Sports/fashion editor