Từ điển Việt Anh online

biên tập viên tiếng Anh là gì?

biên tập viên nghĩa tiếng Anh


[biên tập viên]
 editor
 Biên tập viên thể thao / thời trang
 Sports/fashion editor

editor


US UK

['editə]
danh từ
 người biên tập (một quyển sách, tờ báo, tạp chí, chương trình truyền thanh hoặc truyền hình) hoặc chịu trách nhiệm một phần của tờ báo
 The sports, financial, fashion editor
 Biên tập viên thể thao, tài chính, thời trang
 (tin học) trình soạn thảo