Từ điển Việt Anh online

biên thuỳ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên thùy]
 xem biên giới