Từ điển Việt Anh online

biên tu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên tu]
động từ
 draw up, draft, word, write (up); edit (newspaper etc.)