Từ điển Việt Anh online

biên tu tiếng Anh là gì?

biên tu nghĩa tiếng Anh


[biên tu]
động từ
 draw up, draft, word, write (up); edit (newspaper etc.)

động từ


US UK